Statut Fundacji „Ogrody dla Zdrowia”


Rozdział I. Postanowienia ogólne


§ 1

 1. Fundacja „Ogrody dla Zdrowia” zwana dalej „Fundacja” działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 2167).
 2. Fundacja została ustanowiona przez Ewę Kosowicz-Nelke, zwaną dalej „Fundatorem” aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Kingę Jaśniewicz-Starzyńską w siedzibie Kancelarii notariusza Konrada Krochmala w Jarocinie przy ulicy Wrocławskiej 15 w dniu 17 stycznia 2022 roku.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Jarocin.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Polski.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji


§ 6

Celem fundacji jest działalność w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym wspieranie opieki medycznej oraz zachęcanie do zdrowego stylu życia. Celem fundacji jest również przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. Popularyzację ogrodnictwa jako sposobu na zdrowe, długie i satysfakcjonujące życie;
 2. Zwiększanie świadomości społecznej na temat pozytywnego wpływu ogrodów na środowisko;
 3. Propagowanie „Dni Otwartych Ogrodów” i turystyki ogrodowej przyczyniających się do szerzenia wiedzy ogrodniczej w społeczeństwie;
 4. Angażowanie środowisk ogrodniczych i mediów do wspierania celów fundacji;
 5. Fundowanie stypendiów, warunkowanych odpracowaniem ich w Polsce, osobom chcącym zdobyć zawód pielęgniarki lub pielęgniarza;
 6. Promowanie aktywnej działalności społecznej, wolontariackiej oraz upowszechnianie dobrych wzorców działalności na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym;
 7. Działalność z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie;
 8. Organizowanie warsztatów z hortiterapii;
 9. Wydawanie publikacji, broszur, czasopism;
 10. Członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji;
 11. Współpraca z uczelniami, władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Powyższe działania mogą być realizowane w ramach działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego

Majątek i dochody Fundacji


§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000.00 (dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

Majątek Fundacji stanowić mogą również:

 1. darowizny, spadki, zapisy;
 2. dotacje i subwencje oraz granty;
 3. środki z funduszy publicznych, europejskich oraz grantów;
 4. działalność odpłatna pożytku publicznego
 5. dochody ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych;
 6. dochody z majątku i praw majątkowych nabytych przez Fundację;
 7. odsetki bankowe.

§ 10

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 11

Dochód Fundacji jest przeznaczony na realizacje jej celów statutowych.

Władze Fundacji


§ 12

 1. Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji, składający się z jednego do trzech członków powoływanych przez Fundatora.
 2. W skład pierwszego Zarządu wchodzić będzie Fundator.
 3. W fundacji może zostać ustanowiona Rada Fundacji.

Rada Fundacji


§ 13

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu
 2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 3. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 4. Nadzór nad działalnością Fundacji.

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji


§ 17

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Prezesa Zarządu powołuje Zarząd spośród swojego grona.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Fundatora lub przez Radę Fundacji, jeżeli została ustanowiona, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  b) uchwalanie regulaminów;
  c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
  f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, dotacji;
  g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji


§ 19

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w przypadku Zarządu jednoosobowego składa Prezes Fundacji.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 3. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu


§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją


§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

W sprawach połączenia z inną fundacją organem decydującym jest Zarząd Fundacji.

Likwidacja Fundacji


§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 24

W sprawach likwidacji Fundacji organem decydującym jest Zarząd.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe


§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.